کد اقتصادی

کد اقتصادی شماره ویژه ای است که توسط اداره مالیات به هریک ازصاحبان مشاغل اعم از حقیقی یا حقوقی اختصاص داده می شودتا پس ازآن تمام امورمالیاتی آن شخص تحت آن شماره شناسایی و انجام شود.بنابراین پیش نیاز انجام امورمالیاتی برای هرشخص ثبت نام و دریافت کداقتصادی از اداره امورمالیاتی حوزه مربوط به خود می باشد.

برای دریافت کد اقتصادی باید ۲ ماه بعد از ثبت شرکت و اخذ کارت بازرگانی با داشتن معرفی‌نامه یا وکالتنامه به اداره‌ی دارایی محل فعالیت خود مراجعه و نسبت به دریافت کد اقتصادی و تعیین حوزه‌ی مالیاتی اقدام کنید. مدارک مورد نیاز عبارتند از:

دریافت و تکمیل دفترچه از خدمات اداره‌ی دارایی؛
دریافت فرم‌های مربوطه و تکمیل آنها (واحد ثبت و شناسایی اداره‌ی دارایی)؛
کپی شناسنامه و کپی کارت ملی همه‌ی اعضای هیئت مدیره؛
آگهی تأسیس شرکت و تغییرات ثبتی در دو نسخه؛
کپی اساسنامه‌ی شرکت؛
کپی اظهارنامه یا شرکتنامه و تقاضانامه در شرکت‌های غیر سهامی؛
کپی آگهی روزنامه رسمی و تغییرات آن؛
کپی پروانه‌ی بهره‌برداری یا مجوز تأسیس در صورت موجود بودن؛
کپی سند مالکیت اقامتگاه قانونی شرکت که در آگهی تأسیس قید گردیده در صورت استیجاری بودن کپی قرارداد اجاره که به تأیید واحد مالیاتی محل وقوع ملک رسیده باشد؛
نامه‌ی شروع یا عدم شروع به فعالیت و کپی آن بعد از ثبت دبیرخانه؛
پرداخت مالیات حق تمبر به اداره‌ی دارایی؛
سایر مدارک درخواستی.